logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 กันยายน 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย การฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 97 คน จากสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 80 คน และภาคการเกษตร 17 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์กฎหมาย บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการการคำนวนธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ รวมทั้งระเบียบและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ การดำเนินกิจการสหกรณ์ เทคนิคการตรวจสอบกิจการ ซึ่งสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อ่าน 180 เวลา