logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

16 กันยายน 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อุบลราชธานี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อุบลราชธานี โดยมีนายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ ประธานกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวมอบนโยบาย และมอบเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 100,000 บาท และติดตามงานนโยบายด้านการพัฒนาสหกรณ์ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด และพบปะกับคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ที่มารอต้อนรับ และเยี่ยมชมภายในศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ซึ่งทางสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยประสานเครือข่ายกับสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภาค มีการแลกเปลี่ยนและซื้อขายสินค้าระหว่างกันในขบวนการสหกรณ์ อาทิ ข้าวสาร ผลไม้ สินค้าแปรรูป และสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีจากสหกรณ์ต่าง ๆ ให้เข้าถึงผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเพิ่มปริมาณธุรกิจด้วยการให้บริการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับสมาชิก ทั้งนี้ สหกรณ์มีแผนที่จะขยายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประเภทของสินค้าให้หลากหลาย และมีโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย
สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2518 ประเภทสหกรณ์การเกษตร มีสมาชิกแรกตั้งจำนวน 223 คน มีทุนเรือนหุ้นแรกตั้ง 22,300 บาท สหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับจนถึงปัจจุบันสหกรณ์ได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 45 ปี มีสมาชิกทั้งหมด 9,193 คน สมาชิกร้อยละ 97% มีส่วนร่วมดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ ทั้งการฝากเงิน การขอสินเชื่อ การรวบรวมผลผลิตเพื่อนำมาขายให้กับสหกรณ์ มีการซื้อปัจจัยการผลิตทั้งปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค ทำให้สหกรณ์มีทุนดำเนินงานกว่า 1,816 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา จำนวน 80,130,739.53 บาท สหกรณ์จะจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิกตามสัดส่วนที่สมาชิกมาร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ส่วนหนึ่งได้จัดเป็นสวัสดิการดูแลสมาชิกในยามเจ็บป่วย เสียชีวิต ประสบภัยพิบัติ และทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก และยังได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนด้วย

อ่าน 97 เวลา