logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

16 ตุลาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามนโยบายด้านการพัฒนาส่งเสริมสหกรณ์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จำกัด อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ จำนวน 6 กลุ่ม

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามนโยบายด้านการพัฒนาส่งเสริมสหกรณ์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จำกัด อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กระเป๋าผ้า ผ้าพื้นเมืองจากกลุ่มสตรีหัวตะพานคำพระ เสื่อกก จากกลุ่มอาชีพทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า ผักอินทรีย์ จากกลุ่มผักอินทรีย์บ้านโคกพระ ป้ายชื่อไม้แกะสลัก จากกลุ่มเฟอร์นิเจอร์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เนื้อโคแปรรูป จากกลุ่มอาชีพแปรรูปเนื้อโค และวุ้นเส้นจากถั่วเขียว จากกลุ่มอาชีพบ้านนาผาง อำเภอปทุมราชวงศา
จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ อาทิ มะพร้าวน้ำหอม กล้วย ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พืชผักและผลไม้ต่าง ๆ ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จำนวน 61 ราย ที่ผ่านมา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ เกษตรจังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด และประมงจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่าง ๆ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสามารถนำมาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรได้ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งจัดการศึกษาดูงาน จัดทำแผนการผลิต การลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีการเกษตร จัดการระบบน้ำ เกษตรอัจฉริยะ การควบคุมการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่แม่นยำ รวมทั้งมีการแนะนำให้ความรู้และส่งเสริมให้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วย
โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับฟังปัญหา ความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้นำสหกรณ์ พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 500 คน ที่มารอต้อนรับ พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายการดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกล่าวชื่นชมบทบาทของสหกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคีให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และได้ให้กำลังใจเกษตรกรในการร่วมกันพัฒนาอาชีพ และร่วมมือกันทำงานในรูปแบบสหกรณ์ มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมจะให้การสนับสนุนและพัฒนาสหกรณ์ในทุกๆด้าน เพื่อให้สหกรณ์ทำหน้าที่ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

อ่าน 86 เวลา