logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

16 ตุลาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมเพื่อพิจารณารับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมเพื่อพิจารณารับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 ของสภาผู้แทนราษฎร สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือเตรียมข้อมูลชี้แจงในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในการเปิดสมัยประชุมวิสามัญ โดยให้แต่ละกองรวบรวมข้อมูลประกอบ เพื่อประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 โดยมีผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆของกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 194 เวลา