logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

6 ตุลาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่สหกรณ์กองทุนสวนยางย่านมะปรางพัฒนา จำกัด ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่สหกรณ์กองทุนสวนยางย่านมะปรางพัฒนา จำกัด ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมการรวบรวมและแปรรูปยางพาราของสหกรณ์ โดยมีนายคารม รุจิตร ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ให้การต้อนรับพร้อมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ทั้งนี้รองอธิบดีฯ ได้ให้แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าไปให้คำแนะนำ ส่งเสริม เพื่อพัฒนาสหกรณ์ ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างแท้จริง

อ่าน 166 เวลา