logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

16 พฤศจิกายน 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกร โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกร โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ สำหรับในการประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและเป้าหมายในการดำเนินงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสในครัวเรือนให้แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงในปี 2563/64 ประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรทาการเกษตรแบบผสมผสาน/เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำในแปลงเกษตรกรรมของสมาชิกสถาบันเกษตรกรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่าน 60 เวลา