logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

16 พฤศจิกายน 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ MIS เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการสนับสนุนข้อมูล ความต้องการใช้ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ MIS เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการสนับสนุนข้อมูล ความต้องการใช้ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ในการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน รวมทั้งหารือถึงรายละเอียดที่จะนำมาเป็นข้อมูลในการกำกับติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะที่ปรึกษาจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากบริษัท Clicknent และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 51 เวลา