logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

16 พฤษภาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะ ให้กำลังใจ ข้าราชการบรรจุใหม่ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” รุ่น 11

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะ ให้กำลังใจ ข้าราชการบรรจุใหม่ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” รุ่น 11 จำนวน 60 คน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการลงมือปฏิบัติจริง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี

อ่าน 168 เวลา