logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

16 พฤษภาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน และคณะ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน และคณะ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด โดยมีคณะกรรมการกำเนินการของสหกรณ์ให้การต้อนรับ พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงผลการดำเนินงานตามโครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยให้สมาชิกเกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตและเปลี่ยนพฤติกรรมการปุ๋ยของสมาชิก จากปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯ มีความปลอดภัยในสุขภาพจากการทำเกษตรกรรม และได้ผลผลิตปลอดภัย และเยี่ยมชมเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติของสหกรณ์ ฯ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

อ่าน 160 เวลา