logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

16 พฤษภาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวง กำหนดลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนวัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท พ.ศ. ...... ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวง กำหนดลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนวัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท พ.ศ. ...... ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด 15 จังหวัด และผู้แทนสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการหารือร่วมกันแสดงความคิดเห็นประกอบร่างกฎกระทรวง ในการกำหนดลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท ที่จะกำหนดตามมาตรา 33/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 โดยจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์แต่ละประเภทมีความชัดเจน ให้สหกรณ์เป็นองค์กรหลักในการช่วยเหลือสมาชิกตามวิธีการ อุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์ รวมทั้งเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

อ่าน 133 เวลา