logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

16 พฤษภาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด” เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด” เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน จำนวน 100 คน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสามารถจัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวมถึงจัดส่งสำเนารายงานการตรวจสอบกิจการต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และสำนักงานสหกรณ์จังหวัด จัดขึ้น ณ ห้องประชุม โรงแรมดิอิมเพรสน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

อ่าน 113 เวลา