logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

16 มีนาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโรงสีข้าวพระราชทาน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน นายสำเนียง ส่างคำ ประธานโรงสีข้าวพระราชทาน คณะกรรมการโรงสีข้าวพระราชทานและชาวบ้านในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโรงสีข้าวพระราชทาน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน นายสำเนียง ส่างคำ ประธานโรงสีข้าวพระราชทาน คณะกรรมการโรงสีข้าวพระราชทานและชาวบ้านในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ
โรงสีข้าวพระราชทานท่าวังผา ตั้งอยู่ในตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ภายหลังจากปี 2549 เกิดพายุฝนส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ผลผลิตเสียหายไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทำให้ขาดแคลนข้าวบริโภค สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กองงานในพระองค์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ชาวบ้านที่ประสบภัย และได้พระราชทานเงิน ข้าวสารและเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับจัดตั้งโครงการกองทุนข้าวพระราชทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าว และเพื่อเป็นกองทุนข้าวสำรอง สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนและผู้ประสบภัยพิบัติในอนาคต จากนั้นได้ทรงพระราชทานเครื่องจักรโรงสีข้าวชุมชน เครื่อง CP-R 1000 สำหรับจัดตั้งโรงสีข้าวพระราชทานในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนกองทุนข้าวพระราชทานและช่วยเหลือเกษตกรรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยโรงสีข้าวพระราชทานได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 จนถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรในตำบลท่าวังผาเป็นสมาชิก 1,208 คน ทุนดำเนินงานกว่า 11 ล้านบาท
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำส่งเสริม การบริหารจัดการโรงสีข้าวแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้น ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมในรูปแบบกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ นำรูปแบบการบริหาร และวิธีการสหกรณ์มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนทั้งในด้านการอบรมให้ความรู้การผลิตข้าวปลอดภัย การแปรรูปสีข้าวให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ การพัฒนาระบบการผลิตโรงสีข้าวให้ได้มาตรฐาน GMP และได้รับงบประมาณพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงสีข้าวพระราชทานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดสร้างอาคารบรรจุและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงสีข้าว และจัดซื้อรถยนต์สำหรับการขนส่งข้าวสาร
โรงสีข้าวพระราชทานท่าวังผา ดำเนินธุรกิจหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจรวมรวมและรับซื้อข้าวเปลือกเพื่อแปรรูปและบริการสีข้าว ธุรกิจจัดหาปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายแก่สมาชิก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจบริการรถไถนาและเครื่องจักรกลการเกษตรและธุรกิจแปรรูปกาแฟและร้านกาแฟภูพยัคฆ์
ปัจจุบัน โรงสีข้าวแห่งนี้สามารถสีข้าวได้ 6 ตันต่อวัน และผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรการผลิตที่ดี หรือ GMP ซึ่งทางโรงสีได้รับซื้อข้าวจากสมาชิกเป็นหลักและได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวปลอดภัยและ ข้าวอินทรีย์ ทั้งข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวกข 6 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ภายหลังจากที่มีการส่งเสริมอย่างจริงจัง ทำให้ข้าวของโรงสีข้าวพระราชทานนี้มีคุณภาพดีและได้รับความนิยมมาก ปัจจุบันได้มีการแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่ายสู่ตลาดภายใต้ตราสินค้า “ข้าวน่าน” โดยจะเน้นจำหน่ายตลาดภายในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อให้คนน่านได้บริโภคข้าวสารที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งทางโรงสีได้ส่ง “ข้าวน่าน” ไปวางจำหน่ายที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดน่าน โรงเรียนและหน่วยงานทหารในพื้นที่ ต่อมาได้ส่งเสริมสมาชิกผลิตข้าวอินทรีย์ในกลุ่มของข้าวเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น ข้าวหอมนิล ข้าวหอมทับทิมชุมแพ ข้าวก่ำ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวหอมมะลิ และรับซื้อเพื่อป้อนเข้าโรงสี แปรรูปเป็นข้าวกล้อง วางจำหน่ายเฉพาะที่ร้านเลมอนฟาร์มและร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่าน 345 เวลา