logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

16 มีนาคม 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีการเปิดสอนคณะสัตวแพทย์ หรือสัตวบาล

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีการเปิดสอนคณะสัตวแพทย์ หรือสัตวบาล โดยทางกรมฯจะให้ทุนการเรียนต่อระดับปริญญาตรีแก่ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์โคนม เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานของรัชกาลที่ 9 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาร่างกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไขข้อผูกพันในการรับทุนและการเพิกถอนการให้ทุน เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสมและชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของโครงการฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 109 เวลา