logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

15 กันยายน 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าเรื่องการติดตามหนี้ค้างชำระเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ และพิจารณากรอบวงเงินกู้ยืมและเงินจ่ายขาดของนิคมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ของสหกรณ์นิคม รวมทั้งมีการพิจารณาสหกรณ์นิคมขอกู้เงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ เพื่อนำไปเป็นทุนการประกอบอาชีพ จัดหาปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิก พร้อมทั้งรับฟังรายงานทางการเงิน เงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ผู้แทนสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 69 เวลา