logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 ตุลาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ พบปะกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ พบปะกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเยี่ยมชมการผลิตชีวภัณฑ์เพื่อใช้กำจัดแมลง ศัตรูพืช แทนการใช้สารเคมี และขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี (สวพ 4) อำเภอ สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับฟังเรื่องของภารกิจการดำเนินงานการทำเกษตรมันสำปะหลังอินทรีย์ และเยี่ยมชมแปลง ของนางสมพิศ นารัตน์ ที่ต.นาโพธิ์ และพบปะเกษตรกร เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ จากเกษตรกร พร้อมกันนี้ได้ให้แนวทางการดำเนินงานในอนาคต โดยมีแผนงานและขยายเครือข่ายพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ไปยังจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ทั้งปัจจัยการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ การตรวจรับรอง
การจัดทำแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานตามยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ พร้อมเยี่ยมชมการผลิตชีวะภัณฑ์ เพื่อใช้ในการกำจัดแมลง ศัตรูพืช และสนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่าน 76 เวลา