logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 ตุลาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบปะให้กำลังใจข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่ไม่ส่งสำเนารายงานประจำปีและงบการเงินประจำปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 67

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบปะให้กำลังใจข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ สหกรณ์ที่ไม่ส่งสำเนารายงานประจำปีและงบการเงินประจำปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 67 สหกรณ์ที่ไม่เริ่มดำเนินการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียน หรือหยุดดำเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่หยุดดำเนินกิจการ สหกรณ์ไม่ส่งสำเนารายงานประจำปีและงบการเงินประจำปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุนสำรองที่มีอยู่ไว้ในข้อบังคับ รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่าน 174 เวลา