logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 พฤศจิกายน 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายสงวน สัพโส ประธานกรรมการสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด คณะกรรมการสหกรณ์ และสมาชิกให้การต้อนรับ
ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวกับสมาชิกสหกรณ์ ว่า อยากเห็นศักยภาพของสหกรณ์ในการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้สหกรณ์พัฒนากระบวนการผลิตไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา โดยต้องใช้หลักตลาดนำการผลิต สำรวจความต้องการของตลาดว่ามีความต้องการใช้สินค้ายางพาราประเภทไหน เพื่อให้สหกรณ์นำมาวางแผนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้น เช่น รองเท้า ถุงมือ เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งได้เน้นย้ำให้เลิกใช้สารเคมีในการทำการเกษตร หันมาใช้สารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งใช้เครื่องจักรกลมาทดแทน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะสนับสนุนการรวมกลุ่มนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร เช่น รถไถ เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงงานน้ำยางข้นของสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ทำการรวบรวมผลผลิตน้ำยางพาราสดเพื่อนำมาแปรรูปเป็นน้ำยางข้นเพื่อจำหน่าย ปัจจุบัน สหกรณ์ดำเนินการแปรรูปน้ำยางสดเป็นน้ำยางข้น โดยปีที่ผ่านมามียอดจำหน่ายน้ำยางข้น 2,700 ตัน คิดเป็นมูลค่า 86,400,000 บาท สามารถข่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางและสมาชิกสหกรณ์ได้ โดยสหกรณ์ซื้อในราคานำตลาด 1 - 2 บาท รวมทั้งยังเป็นการช่วยปลูกฝังหลักการ วิธีการสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป
น้ำยางข้น (Concentrated Latex) คือ น้ำยางสดที่ผ่านกระบวนการแยกส่วนที่ไม่ใช่ยาง และส่วนที่เป็นน้ำบางส่วนออกไป จนมีปริมาณเนื้อยางในน้ำยางเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 60 เปอร์เซนต์ เป็นน้ำยางที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่สม่ำเสมอ สามารถจัดเก็บเอาไว้ได้เป็นระยะเวลานานกว่าน้ำยางสด สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราอีกด้วย
สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ถนนตราด-แหลมงอบ ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดตราด มีสมาชิกจำนวน 143 คน สมาชิกสหกรณ์ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา พื้นที่ปลูกยางพารา จำนวน 11,000 ไร่ พื้นที่กรีดยางพารา จำนวน 9,200 ไร่ สหกรณ์ดำเนินธุรกิจหลักคือ คือ รวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิกเพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำยางข้นจำหน่ายให้แก่บริษัทผู้รับซื้อ และวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อนำไปผลิตหมอน กาว ทำบ่อชลประทาน สร้างถนน อาสนะ เป็นต้น สหกรณ์จำหน่ายน้ำยางข้น ให้แก่บริษัทผู้รับซื้อ และวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อนำไปผลิตหมอน กาว ทำบ่อชลประทาน สร้างถนน อาสนะ เป็นต้น ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ได้มีแผนการผลิตแท่นแบริเออร์เพื่อรองรับการใช้งานในด้านคมนาคมด้วย

อ่าน 363 เวลา