logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 พฤศจิกายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับทราบสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง แผนการจัดสรรน้ำ และแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 รวมทั้งพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้แทนกรมฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่าน 200 เวลา