logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 พฤษภาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แถลงข่าวในประเด็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ลงทุนหุ้นกู้ในบริษัท การบินไทย จำกัด” ต่อสื่อมวลชน ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 82 แห่ง ที่ไปลงทุนกับบริษัท การบินไทย จำกัด วงเงินรวม 42,229 ล้านบาท

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แถลงข่าวในประเด็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ลงทุนหุ้นกู้ในบริษัท การบินไทย จำกัด” ต่อสื่อมวลชน ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 82 แห่ง ที่ไปลงทุนกับบริษัท การบินไทย จำกัด วงเงินรวม 42,229 ล้านบาท ยังไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งหุ้นกู้จะครบกำหนดชำระคืน ระหว่างปี 2563 – 2577 โดยในปี 2563 มีสหกรณ์ 20 แห่ง ที่จะครบกำหนดคืนเงิน วงเงิน 1,108 ล้านบาท และคาดว่าการชำระหนี้คืนจะไม่มีปัญหา ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่บริษัท การบินไทย จำกัด ไม่สามารถคืนเงินได้ตามเวลาที่กำหนด นายทะเบียนสหกรณ์ก็จะใช้อำนาจในการผ่อนคลายเกณฑ์สำรองหนี้สงสัยจะสูญให้กับสหกรณ์นั้น ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ และพร้อมที่จะดูแลและช่วยเหลือสหกรณ์อย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้คณะกรรมการของทุกสหกรณ์เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกของตนเอง โดยเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะดูแลและแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด อย่างดีที่สุด

อ่าน 313 เวลา