logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 พฤษภาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความเห็นพิจารณาร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดเล็ก จำนวน 1,771 แห่ง ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความเห็นพิจารณาร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดเล็ก จำนวน 1,771 แห่ง ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีสินทรัพย์น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎกระทรวงซึ่งเป็นกฎหมายลูกประกอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2562 ตามมาตรา 89/2 จำนวน 13 ฉบับ ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนเป็นการเฉพาะ โดยได้มีการถ่ายทอดผ่าน Video Conference ไปยังทุกจังหวัด ซึ่งเมื่อการประชุมรับฟังความเห็นทั้งสองครั้งเสร็จสิ้นแล้ว กรมฯจะรวบรวมความเห็นจากฝั่งสหกรณ์ ก่อนนำมาพิจารณาทบทวนรายละเอียดในร่างกฎกระทรวงอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันก่อนจะเสนอไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในบทเฉพาะกาลกำหนดให้ทยอยประกาศใช้ภายใน 2 ปี จนครบทั้ง 13 ฉบับ

 

อ่าน 283 เวลา