logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 กันยายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด และพบปะกลุ่มเกษตรกรรับฟังปัญหาและอุปสรรค

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด และพบปะกลุ่มเกษตรกรรับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการเลี้ยงโคขุนและคอกกักโคเพื่อการส่งออก โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์, นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์, นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์, นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.), ผู้จัดการ ประธาน และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด ให้การต้อนรับ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ในเขตอำเกอปางศิลาทอง ปัจจุบันมีสมาชิก 598 ราย ทุนเรือนหุ้น13,934,100 บาท เป็นการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่แปลงใหญ่ การเลี้ยงโคขุนของสหกรณ์ แบ่งเป็น 3 โครงการ ได้แก่ 1.เลี้ยงแม่พันธุ์ผลิตลูกโดยการผสมเทียมสายพันธุ์หลักวากิล, ชาโลเล่ย์, เเองกัส 2.เลี้ยงโคขุนกลางน้ำโดยใช้โคน้ำหนักที่200-300กิโลกรัม 3.เลี้ยงโคขุนปลายน้ำโดยใช้โคน้ำหนัก350- 480 กิโลกรัม สหกรณ์มีการผลิตอาหารโคขุนไว้ใช้เองในกลุ่มสมาชิก และปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นการปลูกพืชอาหารสัตว์ การดำเนินกิจการของสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมสมาชิกเลี้ยงโคขุนแบบลดต้นทุน โดยการปลูกพืชอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่น เช่นหญ้าเนเปียร์,ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก, กระถิน, ยอดมันสำปะหลัง หม่อน เป็นต้น เพื่อใช้ผสมเป็นอาหาร TMR แบบง่ายเเละต้นทุนต่ำ, ฝึกอบรมสมาชิกในเรื่องของการลดต้นทุน การผสมอาหาร การใช้ยาสามัญประจำคอกวัว และการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
ปัจจุบันสหกรณ์ฯได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ได้แก่ เนื้อเสียบไม้ ลูกชิ้น ชิ้นเนื้อ เนื้อเค็ม ซึ่งสินค้าได้ส่งไปจำหน่ายในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับจังหวัดอุตรดิตถ์, พิษณุโลก, นครสวรรค์ เพื่อให้สมาชิกได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สมาชิก และในอนาคตจะพัฒนาการผลิตเนื้อโคขุนให้ได้มาตรฐาน GAP ต่อไป
นอกจากนี้ เกษตรกรสมาชิกยังมีรายได้เสริมจากการจำหน่ายมูลโค การผลิตปุ๋ยหมัก และการปลูกพืชสวนครัว เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบโล่รางวัลแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ซึ่งแปลงใหญ่ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ได้แก่ แปลงใหญ่โคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลา จังหวัดกำแพงเพชร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่แพะเครือข่ายอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่แพะเนื้อเมืองสวรรค์ จังหวัดชัยนาท
ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบเงินจากโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จำนวน 3,000,000 บาท ให้แก่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด โดยสมาชิกจะได้รับเงิน รายละ 30,000 บาท จำนวน 100 ราย จากโครงการสนับสนุนฯนี้ เพื่อส่งเสริมอาชีพสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในการจัดหาแหล่งน้ำและปรับปรุงแปลงหญ้าสำหรับผลิตเป็นอาหารโคขุนต่อไป

อ่าน 416 เวลา