logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 พฤษภาคม 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2562 และได้เสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2562 และได้เสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 440,000 บาท จัดสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ เมื่อปี 2547 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และห้องฝึกปฏิบัติกิจกรรมสหกรณ์ และมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันตามวิธีการสหกรณ์ โดยฝึกให้เด็กรู้จักการรวมซื้อรวมขายและการออม
นอกจากนี้ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนยังได้มีการบูรณาการร่วมกับการสอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ฝึกให้นักเรียนจดรายงานการประชุม การทำบัญชีสหกรณ์ การตั้งราคาสินค้า การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของสหกรณ์ และยังบูรณาการ่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเยาวชนในท้องถิ่นด้วย
ปัจจุบันสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ มีสมาชิกจำนวน 445 คน ซึ่งสหกรณ์เชิญชวนให้นักเรียนทุกระดับชั้นนำเงินที่เก็บออมมาฝากไว้กับสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมเงินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสะสมไว้เป็นทุนการศึกษาต่อในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ ซึ่งได้จัดหาสินค้าที่จำเป็นสำหรับนักเรียน รวมถึงนำสินค้าของชาวบ้านในชุมชนมาจำหน่ายให้กับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โดยร้านค้าสหกรณ์จะช่วยฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ได้เรียนรู้ในเรื่องการตั้งราคารับซื้อและราคาขยายสินค้า การเก็บสต๊อกสินค้า การจัดชั้นวางสินค้า การจัดทำบัญชีสินค้า และได้รู้จักการบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสหกรณ์ของนักเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการจดบันทึกรายงานการประชุมและการฝึกทำบัญชีอย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดกิจกรรมทัศนศึกษา นำคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนไปดูงานสหกรณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิธีการดำเนินงานในรูปแบบสหกรณ์จากของจริง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนจะช่วยปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้กับเยาวชน มีความซื่อสัตย์ ความประหยัดอดออมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานถึงความก้าวหน้าในการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

อ่าน 462 เวลา