logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 พฤษภาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความเห็นพิจารณาร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความเห็นพิจารณาร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้น จำนวน 154 แห่ง เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎกระทรวงซึ่งเป็นกฎหมายลูกประกอบพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2562 ตามมาตรา 89/2 จำนวน 13 ฉบับ ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนเป็นการเฉพาะ
ทั้งนี้ ในการจัดทำร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 จำนวน 13 ฉบับนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยกร่างจนเสร็จสิ้น และได้มีการประชุมรับฟังความเห็นเบื้องต้นจากผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสหกรณ์ยูเนี่ยน ก่อนนำขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เสนอความคิดเห็น และในครั้งนี้กรมฯ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง ตามมาตรา 89/2 จากตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ขนาดใหญ่ มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้น และในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จะมีการประชุมรับฟังความเห็นจากตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนที่มีสินทรัพย์ต่ำกว่า 5000 ล้านบาท ซึ่งมีอยู่จำนวน 1,771 แห่งทั่วประเทศ โดยจะมีการถ่ายทอดผ่าน Video Conference ไปยังทุกจังหวัด และเมื่อการประชุมรับฟังความเห็นทั้งสองครั้งเสร็จสิ้นแล้ว กรมฯจะรวบรวมความเห็นเสนอไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ เพื่อประกาศใช้ต่อไป
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายสำคัญในการกำกับดูแล คุ้มครอง และพัฒนาระบบสหกรณ์ทั่วประเทศได้ถูกประกาศลงในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และกำลังจะมีผลบังคับใช้ภายใน 60 วัน คือ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ซึ่งความเป็นมาของพ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่นี้ ได้ปรับปรุงจากพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 โดยการแก้ไขรายละเอียดบางมาตราให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น

อ่าน 208 เวลา