logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 มีนาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรเกาะยาว จำกัด ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรเกาะยาว จำกัด ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเกาะยาว มีผลงานที่สำคัญคือโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่พืชเศรษฐกิจหลัก โดยรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตร่วมกัน ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยผสม อุปกรณ์ทางการเกษตร มีการส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพ และหาแนวทางในการพัฒนาด้านการตลาด เพื่อให้สมาชิกและเกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น โดยการประสานพ่อค้ารายใหญ่เพื่อรวมกันขาย นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรรายย่อย คือ การส่งเสริมให้สมาชิกทำเกษตรแบบผสมผสานและทำเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ มีการปลูกข้าว และผักสวนครัวไว้บริโภคกันเอง
"สหกรณ์การเกษตรเกาะยาว ถือว่ามีการดำเนินการมาอย่างยาวนานเป็น และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้และกระจายสินค้าของคนในชุมชนท้องถิ่น ขอให้รักษาและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยการช่วยเหลือกันเองภายในกลุ่ม ต้องดูแลตัวเองได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้การตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ถือเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง นอกจากการทำเกษตรไม้ยืนต้น หากทางสหกรณ์การเกษตรเกาะยาวมีความสนใจทางกระทรวงและสหกรณ์พร้อมให้การสนับสนุนและพร้อมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง" รมช.กล่าว
จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบใบรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ให้กับเกษตรกร จำนวณ 5 ราย พร้อมเยี่ยมชมผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร สหกรณ์การเกษตรเกาะยาว จำกัด อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะ น้ำมันชายหยาดสกัดจากสมุนไพรพื้นถิ่นมีส่วนช่วยรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก และน้ำผึ้ง เป็นต้น
นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรเกาะยาว จำกัด ยังมีการการดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่
- ศูนย์พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร (ศพก.)
- เศรษฐกิจพอเพียง
- สนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยระบบสหกรณ์
- เกษตรทฤษฎีใหม่
- เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
สหกรณ์การเกษตรเกาะยาว จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2523 ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 40 ปี ปัจจุบัน มีสมาชิก 1,198 คน มีทุนเรือนหุ้น 15,679,785 บาท เงินรับฝาก จำนวน 20,898,259.48 บาท โดยสหกรณ์ดำเนินธุรกิจจำนวน 3 ด้าน เพื่อบริการสมาชิก ดังนี้ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ปริมาณธุรกิจ รวม 36,365,052.89 บาท

อ่าน 127 เวลา