สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 มีนาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์โคนมและสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์โคนมและสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารชัยอัศวรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการร่วมมือด้านการศึกษาของบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์โคนมและสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนมในครั้งนี้ เป็นการสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยได้จัดสรรทุนการศึกษาจากดอกผลของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้แก่บุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์โคนมและสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี ซึ่งกรมฯ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้ตลอดหลักสูตร 252,000 บาท/ทุน จำนวน 3 ทุนต่อปีการศึกษา ระยะเวลาโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ ปีการศึกษา 2562 นี้เป็นต้นไป
สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นบุตร-หลานของสมาชิกสหกรณ์โคนมหรือบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิชาวิทยาศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.admissions.chula.ac.th และสามารถแจ้งความจำนงและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ที่ตนเองสังกัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1-20 และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ

อ่าน 406 เวลา