สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 มีนาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงาน การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงาน การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การวางแผนการถ่ายทอดการจัดทำเว็บไซต์ให้กับสหกรณ์ที่เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ การเตรียมการจัดทำคำของบประมาณโครงการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2563 และติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีผู้แทนจาก สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้แทนจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1-20 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

อ่าน 366 เวลา