logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 มีนาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสถาบันเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสถาบันเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากกรมการค้าภายใน ผู้แทนจากบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากบริษัทศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้แทนจากบริษัทเวียงฟู เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด และผู้แทนจากบริษัท พาริช เฟอร์ทิไลเซอร์ จำกัด เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นการหารือกับผู้ประกอบการนำเข้าแม่ปุ๋ยเพื่อกำหนดเงื่อนไขพิเศษให้แก่สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งการสั่งซื้อแม่ปุ๋ย การขนส่ง และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีการประชุมร่วมกับสถาบันเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ Video Conference เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรต่อไป

อ่าน 309 เวลา