logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 มกราคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562/2563

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562/2563 เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติต่อไป โดยมีผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้แทนจากสันนิบาตแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 2 อาคาร 3 ชั้น 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 199 เวลา