logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 มกราคม 2563 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือในเรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 โดยได้มีการเตรียมแผนในเรื่อง 1. การป้องกันและลดผลกระทบ สร้างการรับรู้เพื่อลดความเสี่ยง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร การเพิ่มปริมาณต้นน้ำ 2. การเตรียมความพร้อม ในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 3. การเผชิญเหตุ การสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค บริหารจุดอพยพ 4. การฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม ประเมินมูลค่าความเสียหาย ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2562/2563 และจะสนับสนุนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้สหกรณ์กู้ไปให้สมาชิกลงทุนช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก และจัดหาปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตร และให้สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบสาธารณภัย ให้กลับไปพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้

อ่าน 270 เวลา