logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 กันยายน 2562 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นายประสาน พลเวช ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย และนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการการประกันรายได้ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ฯลฯ และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นายประสาน พลเวช ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย และนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการการประกันรายได้ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ฯลฯ และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งผู้แทนกรมการค้าภายในได้ชี้แจงในหลักเกณฑ์ วิธีการ ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 โดยมีราคาเป้าหมาย ผลปาล์มทะลาย (คุณภาพน้ำมัน 18%) กิโลกรัมละ 4 บาท ราคาตลาดอ้างอิงกำหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 เท่ากันทุกจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิต ในส่วนการยางแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งเจ้าของสวน ผู้เช่า ผู้ทำ และคนกรีดยาง จำนวน 1,711,252 ราย พื้นที่สวนยางรวม 17,201,391 ไร่ ด้วยการใช้มาตรการทางอ้อม ซึ่งเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สม่ำเสมอแทนการแทรกแซงราคายาง โดยการประกันรายได้จากการจำหน่ายยางพาราแต่ละชนิด ได้แก่ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี น้ำยางสด (DRC 100%) และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) รวมทั้งมีมาตรการเสริมเพื่อยกระดับราคายางพารา ได้แก่ โครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิต โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)
สำหรับโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ดำเนินการในปีการผลิต 2562/63 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 โครงการประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปีการผลิต 2562/63 และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 รวมทั้งมีมาตรการคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก โดยจะชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว และชะลอปริมาณข้าวเปลือกบางส่วนไม่ให้ออกสู่ตลาดช่วงเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 รวมทั้งการพัฒนาแอพพลิเคชั่น FARMBOOK เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร โดยเกษตรกรสามารถปรับปรุงข้อมูลตนเองผ่านมือถือและติดตามสิทธิการให้ความช่วยเหลือภาครัฐได้อีกด้วย

อ่าน 298 เวลา