logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 พฤษภาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด โดยได้รับฟังแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งทั้งรับฟังความคิดเห็นของสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ตามเกณฑ์กำกับ ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยมีนายธงชัย กูลวิริยะ รองประธานกรรมการ นางกัญญา ผักกระโทก ผู้จัดการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2520 มีสมาชิกแรกตั้ง จำนวน 159 คน ทุนดำเนินการ 656,065 บาท ปัจจุบัน ณ กุมภาพันธ์ 2562 มีสมาชิกจำนวน 11,592 คน (สามัญ 11,285 คน สมทบ 307 คน) ทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 8,251 ล้านบาทเศษ ซึ่งสหกรณ์ฯ มีการดำเนินงานที่โดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2544 และ 2560

อ่าน 204 เวลา