logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 มีนาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยืน" รุ่นที่ 69 พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับการส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร" จัดขึ้นโดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยืน" รุ่นที่ 69 พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับการส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร" จัดขึ้นโดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ และฝ่ายจัดการ ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดระยอง จำนวน 250 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ กิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงร่วมมือในขบวนการสหกรณ์ให้มีศักยภาพเกิดความเข้มแข็งในทางธุรกิจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้รับความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ พระราชบัญญัติสหกรณ์ กฎระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อนำมาปฏิบัติให้ถูกต้อง รวมถึงให้รับรู้นโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

อ่าน 298 เวลา