logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 มีนาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Kongkeo Vongpaseuth, Director General, Department of Rural Development and Cooperatives (DRDC) พร้อมด้วยรองหัวหน้ากรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะแม่หญิงลาว จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม 129 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Kongkeo Vongpaseuth, Director General, Department of Rural Development and Cooperatives (DRDC) พร้อมด้วยรองหัวหน้ากรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะแม่หญิงลาว จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม 129 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะและเข้ารับฟังนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในกรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์การเงินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งได้ศึกษาดูงานสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ซึ่งเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว เพื่อความร่วมมือด้านการเกษตรและสหกรณ์ระหว่างกัน ประกอบกับมูลนิธิฮันส์ ไซเคล (HSF) แห่งสาธาณรัฐเยอรมณี ประจำประเทศไทย/ลาว ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคพื้นอินโดจีน รวมทั้งให้การส่งเสริมและพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นำความรู้ต่างๆ ไปส่งเสริมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศไทยอีกด้วย

อ่าน 368 เวลา