สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 มกราคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บันทึกเทปรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ร่วมสนทนาในประเด็น "โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร" ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บันทึกเทปรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ร่วมสนทนาในประเด็น "โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร" ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจะออกอากาศในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 16.05-16.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT หมายเลข 2
สำหรับโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรนั้น มีเป้าหมายที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพการเกษตรและต้องการกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรของครอบครัว และมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น โดยจะสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ และเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งในด้านการถ่ายทอดความรู้การทำเกษตร จัดหาปัจจัยการผลิต บริการเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ สนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ และแนะนำช่องทางการจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาด โดยกรมฯ จะดำเนินโครงการ 3 ปี ระหว่างปี 2563 – 2565 ในการพัฒนาและบ่มเพาะอาชีพการเกษตรเพื่อให้เป็นเกษตรกรที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงต่อไป

อ่าน 279 เวลา