logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 กุมภาพันธ์ 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด จังหวัดน่าน โดยสหกรณ์ดังกล่าวได้ดำเนินธุรกิจรวบรวม และตัดแต่ง ผักปลอดสารพิษมาตรฐาน GAP

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด จังหวัดน่าน โดยสหกรณ์ดังกล่าวได้ดำเนินธุรกิจรวบรวม และตัดแต่ง ผักปลอดสารพิษมาตรฐาน GAP ได้แก่ พริกชี้ฟ้าแดง ฟักทอง ฟักเขียว ฯลฯ ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้มาตรฐาน GMP อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการแปรรูปพริกชี้ฟ้าแดง เป็นพริกแห้งและพริกป่นคุณภาพโดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกสหกรณ์ และแนะนำให้สหกรณ์วางแผนการผลิตของสมาชิก และมุ่งพัฒนาคุณภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ

อ่าน 67 เวลา