logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนการดำเนินงานและรายละเอียดวิธีการดำเนินโครงการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติงานสำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 270 เวลา