สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 สิงหาคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเขตตรวจราชการที่ 1 ,2 ประกอบด้วยจังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเขตตรวจราชการที่ 1 ,2 ประกอบด้วยจังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี ในที่ประชุมได้ติดตามผลการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ผลการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แนวทางปฏิบัติในการจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินทุนสำรองที่มีอยู่ไว้ในข้อบังคับ สหกรณ์ที่ไม่จัดส่งสำเนางบการเงินต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ผลการปฎิบัติงานและปัญหาอุปสรรคของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รวมถึงร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

อ่าน 208 เวลา