logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 ตุลาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ

อ่าน 134 เวลา