logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 ตุลาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโหล๊ะจังกระ สังกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยไต จำกัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโหล๊ะจังกระ สังกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยไต จำกัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยมี นายนาวี หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง นางอาภรณ์ ปานทอง ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบแนวทางในการดำเนินงาน โดยเน้นย้ำการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมภายในกลุ่มฯ ให้มีความเข้มแข็ง ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัย ไร้สารเคมี พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อีกด้วย
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโหล๊ะจังกระ สังกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยไต จำกัด เป็นการรวมกลุ่มของสตรีในชุมชน มีสมาชิกจำนวน 40 คน เพื่อสร้างรายได้เสริมจากอาชีพการกรีดยางพารา ซึ่งเป็นอาชีพหลัก โดยได้นำวัตถุดิบที่มีคุณภาพในพื้นที่นำมาแปรรูป สินค้าหลักของกลุ่ม ได้แก่ กล้วยกรอบอบสมุนไพร ลูกเดือยทอดกรอบ พริกแกงตำมือ ซึ่งนำไปจำหน่ายให้กับร้านค้าปลีกทั่วไป เซเว่นอีเลฟเว่น และออกบูธงานต่างๆ ในจังหวัดและต่างจังหวัด จนสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกคนละประมาณ 2,000 - 3,000 บาท ต่อเดือน และทางกลุ่มฯ ได้มีการวางแผนงานในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด โดยเน้นวัตถุดิบหลักในพื้นที่ชุมชนเป็นหลัก รวมทั้งขยายช่องทางการตลาดโดยการนำสินค้าไปวางจำหน่ายในกลุ่มตลาดที่ใหญ่ขึ้น และขณะนี้มีคำสั่งซื้อกล้วยกรอบอบสมุนไพร จากประเทศเวียดนาม โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อถุงบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการผลิตและส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการต่อเติมโรงเรือนผลิตสินค้า เพื่อขอรับเครื่องหมาย อย. จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เครื่องหมายสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) และเครื่องหมายฮาลาลต่อไป
ปัจจุบันกลุ่มสตรีสหกรณ์ มีการดำเนินงาน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การแปรรูปกล้วยกรอบอบสมุนไพร ลูกเดือยทอด พริกแกงตำมือ ขนมไข่กรอบ มียอดการจำหน่ายรวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท 2) การฝากเงินออมทรัพย์ภายในกลุ่มฯ ซึ่งฝากกับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยไต จำกัด จำนวน 170,000 บาท 3) การให้สินเชื่อกับสมาชิกกลุ่มฯ เป็นเงิน 100,000 บาท และ 4) การเดินป่าศึกษาธรรมชาติเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

อ่าน 125 เวลา