logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 ตุลาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยมี นายพลรัช รองเลื่อน นายอำเภอตะโหมด นายนาวี หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง นายศุภชัย จันทร์แก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด คณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ
สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดตันทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีคณะกรรมการ ประธานกลุ่มสมาชิก และสมาชิกเข้าร่วมอบรม มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน และการผสมปุ๋ยใช้เอง จากสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง มาร่วมบูรณาการให้ความรู้ ทำให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยผสมที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของพืชที่เหมาะสมกับสภาพของดิน ในราคาที่เป็นธรรม สามารถลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยจากท้องตลาด กระสอบละ 209.38 บาท สมาชิกมีรายได้เพิ่ม 628.14 บาท ต่อไร่ ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกอื่น ๆ ทำให้สมาชิกมีความต้องการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมากขึ้น ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวนกว่า 3,000 ราย สามารถลดรายจ่ายในภาพรวมได้โดยประมาณ 628,140 บาท ต่อไร่ ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นโครงการที่ดีซึ่งทางสหกรณ์จะมีการต่อยอดในเรื่องของการเป็นจุดผสมปุ๋ยใช้เองโดยใช้เครื่องจักรในอำเภอตะโหมด และอำเภอใกล้เคียงเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ปุ๋ยราคาถูกลงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และในอนาคตทางสหกรณ์ได้มีแผนในการสร้างลานเทปาล์มน้ำมันและอาคารสินค้าเกษตรเพื่อรวบรวมปาล์มน้ำมัน ผลไม้ และผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ ของสมาชิกต่อไป
ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายโดยให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ผสมปุ๋ยใช้เองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และได้ขอความร่วมมือเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์รวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารเคมี โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเข้ามาสนับสนุนปัจจัยการผลิต และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งจะมีการจัดตั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เพื่อรองรับสินค้าคุณภาพของสหกรณ์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์ กระจายสินค้าสหกรณ์ถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักสินค้าสหกรณ์มากขึ้นอีกด้วย
ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด มีสมาชิกทั้งหมด 3,424 คน มีทุนดำเนินงาน 800 ล้านบาท ได้ดำเนินธุรกิจใน 4 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจรับฝากเงิน มีมูลค่า 377,875,894 บาท 2) ธุรกิจสินเชื่อ มีมูลค่า 655,725,555.18 บาท 3) ธุรกิจรวบรวมผลผลิต (มังคุด,เงาะ) จาก เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์รวมมูลค่า 70,000 บาท ซึ่งได้ดำเนินการเป็นปีแรกเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำ และ 4) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่เกษตรกรสมาชิก สหกรณ์และผู้คนทั่วไป มีมูลค่า 10,830,266.30 บาท

อ่าน 181 เวลา