logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 มีนาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแนวทางพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ของคณะทำงานพิจารณากรอบแนวทางพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ซึ่งได้มีการศึกษา วิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานในขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้มีการกำหนดเนื้อหาในหลักสูตรกลางในการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ได้แก่ หลักสูตรอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ หลักสูตรบทบาทหน้าที่ (กรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ) หลักสูตรธรรมาภิบาล หลักสูตรกฎหมาย และหลักสูตรการเงิน บัญชี โดยแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีวิธีการให้ความรู้ที่เหมาะสม สามารถนำความรู้ทักษะที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ระบบสหกรณ์ และนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของระบบสหกรณ์ จากนั้นคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาการจัดฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์” ของภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาการขอขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรมผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 15 เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์หลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) กำหนด และมีการสรุปประเด็นเนื้อหาจากการจัดโครงการอบรมหลักสูตร “สร้างธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล ได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับกรรมการผู้บริหารสหกรณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีธรรมาภิบาล ส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีการบริหารจัดการที่ดี ลดความเสี่ยง มีจิตสำนึกที่จะพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ และนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของระบบสหกรณ์

 

อ่าน 166 เวลา