logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง โดยมีนายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ ในการนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และติดตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลำปาง

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง โดยมีนายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ ในการนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และติดตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลำปาง ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง โดยเน้นย้ำให้มีการตรวจสอบ ติดตามอย่างเคร่งครัด และติดตามความคืบหน้าของโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนแผนปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน จากนั้นได้มอบแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง ตลอดจนข้อร้องเรียนต่างๆ ของสหกรณ์ในความรับผิดชอบ โดยให้ยึดหลักข้อกฎหมายในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ และมอบแนวทางการบริหารจัดการภายในองค์กร การบริหารงานของบุคลากรสำนักงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทุกคนให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่าน 158 เวลา