logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง เยี่ยมชมตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง และเยี่ยมแปลงปลูกผักปลอดภัยของสมาชิกสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง เยี่ยมชมตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง และเยี่ยมแปลงปลูกผักปลอดภัยของสมาชิกสหกรณ์ โดยมีนายประวัติ อินจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ซึ่งทางสหกรณ์ได้ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิก โดยสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชผักสวนครัว และพืชผักของท้องถิ่น เน้นการปลูกผักปลอดภัยไร้สารเคมี เพื่อรวบรวมเพื่อนำมาจำหน่ายที่ Farmer market ได้ ซึ่งในอนาคตกรมส่งเสริมสหกรณ์จะผลักดันให้ Farmer market พัฒนาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ต่อไป นอกจากนี้ ทางสหกรณ์ยังได้ส่งข้าวสารซึ่งเป็นผลผลิตของสมาชิกไปจำหน่าย ช่องทางออนไลน์ เช่น ลาซาด้า ด้วย ทั้งนี้ Sobprab Farmer Market เป็นศูนย์กลางรวบรวมจำหน่ายผลผลิตของสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเครือข่าย และเป็นตลาดรองรับผลผลิตและเป็นช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตพืชผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกรายย่อยนำผลผลิตมาจำหน่ายที่ Farmer market ของสหกรณ์ และเน้นการจำหน่ายจำหน่ายพืชผักผลไม้ที่มีคุณภาพ สด ปลอดภัย และยังเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์สามารถซื้อหาสินค้าอุปโภค บริโภคไปใช้ในครัวเรือนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยในบริเวณพื้นที่ของ Farmer market มีทั้งการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตจากเกษตรกร อาหารสด อาหารแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภค ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และมีบริการนวดแผนไทย อีกด้วย

อ่าน 140 เวลา