logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยมีนายประวัติ อินจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งให้กำลังใจและรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมทั้งให้แนวทางในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และการส่งเสริมอาชีพของสมาชิก
สำหรับสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิก 4,633 คน (44 กลุ่มสมาชิก) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 มีทุนการดำเนินงานกว่า 1,000 ล้านบาท โดยสหกรณ์ดำเนินธุรกิจ ดังนี้ 1.ธุรกิจสินเชื่อ เงินกู้ระยะสั้นเงินกู้ระยะปานกลาง 2.ธุรกิจเงินรับฝาก เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.ธุรกิจรวบรวมผลผลิต รวบรวมข้าวเปลือก 4.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ทั้งผลผลิตและสินค้าการเกษตร และสินค้าทั่วไป ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) สินค้าฝากขายจากเกษตรกร อาหารแปรรูป ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สินค้าอุปโภคบริโภค นวดแผนไทย ปั๊มน้ำมันและอื่นๆ 7.ธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แปรรูปข้าว ลูกไก่ฟาร์ม ไก่ชำแหละ อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์อีกมากมาย เช่น ข้าวสาร (ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวก่ำดอย ข้าวหอมมะลิแดง) ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ผักปลอดภัย โดยมีช่องทางการจำหน่ายทางตลาดเกษตรกร (Sobprab Farmer Market) ร้านค้าทั่วไปและตลาดออนไลน์ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆอีกด้วย โดยสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก สหกรณ์ฯจึงได้ส่งเสริมให้สมาชิกหันมาปลูกข้าวปลอดภัย ผลิตข้าวอินทรีย์ และปลูกผักปลอดภัยโดยระบบ GAP เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ

อ่าน 98 เวลา