logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 มกราคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “ไทย-เดนมาร์ค มิ้ลค์สิค เฟสติวัล (Thai-Denmark Milksic Festival 2019 โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนม หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมงาน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “ไทย-เดนมาร์ค มิ้ลค์สิค เฟสติวัล (Thai-Denmark Milksic Festival 2019 โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนม หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมงาน ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด การเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน รวมทั้งตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการรณรงค์ การบริโภคนมของคนไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างการรับรู้และสร้างค่านิยมให้คนไทยทุกคนเลือกซื้อและดื่มนมไทย-เดนมาร์ค และผลักดันให้ก้าวสู่แบรนด์อันดับ 1 โดยกลุ่มเป้าหมายมีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภคของตนเองได้
หลังจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน และมอบรางวัลให้แก่โรงเรียน สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม “แกะ พับ เก็บ” กล่องนมยูเอชทีที่ดื่มแล้ว และร่วมจับรางวัล Lucky Draw รวมทั้งรับชมการแสดงจาก To be Number 1 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ โซนนิทรรศการ อ.ส.ค. กิจกรรม "แกะ พับ เก็บ" การรณรงค์การพับและเก็บรวบรวมกล่องนมยูเอชทีที่ดื่มแล้ว นำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ทำให้สามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป อันเป็นผลดีต่อทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชน สังคม และประเทศชาติ และเพื่อเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงคุณค่าของกล่องนมที่บริโภคแล้ว และโซนอาหารและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ที่มุ่งเน้นการรณรงค์การบริโภคนมให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
สำหรับการจัดกิจกรรมการรณรงค์ในครั้งนี้ จะได้ประโยชน์ในหลายด้าน คือ ทำให้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้รัฐวิสาหกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรายได้จากอัตราการเติบโตทางการตลาดที่มั่นคงและแข็งแรงยิ่งขึ้น ช่วยรองรับปริมาณน้ำนมดิบของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรโคนมไทยไม่ต้องประสบปัญหาน้ำนมล้นตลาดเหมือนในอดีตและส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับคนไทยทั่วประเทศสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วยนอกจากนี้ ยังเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด " โคนมอาชีพพระราชทาน" ซึ่งเป็นอาชีพทรงคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้ให้แก่เกษตรกรไทย ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง และจะทำให้ชาวไทย ได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคง
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทย ส่งเสริมงานวิจัยการเลี้ยงโคนม เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการฟาร์มโคนมให้แก่เกษตรกรในด้านการผลิต สนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย

อ่าน 235 เวลา