สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 ตุลาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2562

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2562 เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงมาตรา 89/2 (10) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรอง และร่างกฎกระทรวงมาตรา 89/2 (5) การรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพัน ซึ่งรวมการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน รวมถึงติดตามความก้าวหน้าของกฎกระทรวง และรับรองรายงานการประชุม สำหรับการประชุมในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 256 เวลา