logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 พฤศจิกายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมศักดิ์ กรีธาธร สหกรณ์จังหวัดราชบุรี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมศักดิ์ กรีธาธร สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการในพื้นที่ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์โคนมหนองโพ การผลิตนม ยู เอช ที พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และเยี่ยมชมนิทรรศการด้านปศุสัตว์ สินค้า OTOP พร้อมชมการสาธิตการเลี้ยงโคนม และให้อาหารโค จากนั้นได้กล่าวกับเกษตรกรที่มารอต้อนรับ โดยขอให้เกษตรกรเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการรวมกลุ่มกัน ทั้งการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ หรือการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพและสร้างความเข้มแข็ง ตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานไว้ให้ประชาชนชาวไทย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้สหกรณ์จับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตรต่าง ๆ เช่น นม เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ เป็นต้น เพื่อเปิดตลาดใหม่ ๆ ขยายช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้น และส่งเสริมให้ทำการเกษตรแบบลดต้นทุนการผลิต ไม่ใช้สารเคมี ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และควรมีการสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกร ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ และลดความเสี่ยงในอนาคตข้างหน้าด้วย
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 48 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ฯ ได้ดำเนินกิจการมาตามแนวพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาโดยตลอด ปัจจุบัน สหกรณ์ฯ สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์นมได้หลากหลายชนิด ทั้งนมพาสเจอร์ไรส์ นม ยู เอช ที โยเกิร์ต ไอศครีม และนมอัดเม็ด จำหน่ายไปทั่วประเทศ โดยมีกําลังผลิต เพียงพอที่จะรองรับกับปริมาณน้ำนมดิบที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตตำบลหนองโพและพื้นที่ใกล้เคียงผลิตได้ ทำให้เกษตรกรไม่มีปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องสถานที่จำหน่ายน้ำนมดิบ เมื่อเกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินงานในรูปสหกรณ์ ทำให้ได้รับประโยชน์ ทั้งเรื่องการผลิตน้ำนม การแปรรูปและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์ ที่ส่งผลต่อการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในตำบลหนองโพ ซึ่งนับได้ว่าสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) คือทางออกของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้อย่างแท้จริง

อ่าน 243 เวลา