logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 มิถุนายน 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5, 6 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย และผู้แทนจากส่วนกลาง เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5, 6 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย และผู้แทนจากส่วนกลาง เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 5, 6 (ภาคใต้) และ 7 (จังหวัดชายแดนภาคใต้) รวมทั้งสิ้น 14 จังหวัด สำหรับการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ อีกทั้งรับทราบปัญหา/อุปสรรค และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยกำหนดจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
{gasllery}11june2562_1{/gallery}

อ่าน 301 เวลา