logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 มิถุนายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562”

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ ตาม พรบ.สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม 2562 ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์” จัดโดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ พรบ.สหกรณ์ ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ รวมถึงกฎหมายลำดับรอง ตาม พรบ. ให้ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์ และกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมสหกรณ์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัด ข้าราชการสังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์ และกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ในเขตตรวจราชการที่ 11,12 (จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม) รวม 170 คน โดยมีนายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรม ให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

อ่าน 351 เวลา