สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 กรกฎาคม 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเชิดชัย พรหมแก้ว และนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประธานสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์หลักระดับอำเภอ” รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเชิดชัย พรหมแก้ว และนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประธานสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์หลักระดับอำเภอ” รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการในการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ และพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนโดยกลไกสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรทำหน้าที่วางแผนการผลิตสินค้าให้กับสมาชิก วางแผนการดำเนินธุรกิจโดยเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนสหกรณ์ต่างๆได้นำเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
นอกจากนี้ได้เน้นย้ำกับสหกรณ์ในเรื่องการใช้ประโยชน์เรื่องอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้างจากงบอุดหนุนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยให้วางแผนบริหารจัดการอุปกรณ์การตลาด นำไปรวบรวมและแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการวางระบบงานต่าง ๆ ภายในสหกรณ์จะต้องมีการตรวจสอบที่ถูกต้อง สิ่งสำคัญคือการเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางในการแก้ไขหนี้ของสมาชิกสหกรณ์อย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ในที่สุด

 

 

อ่าน 250 เวลา